General Terms

Dvoot

 

 

Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

 


Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt, verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten al dan niet op afstand aan consumenten aanbiedt, zie artikel 2 voor identiteit;
 2. Consument: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Dvoot producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Dvoot een overeenkomst al dan niet op afstand aangaat of met wie Dvoot in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Dvoot en de consument tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Dvoot georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Product: de zaak en/of dienst die het onderwerp is van de overeenkomst;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Dvoot gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, geldend bij een overeenkomst op afstand;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Dag: kalenderdag;
 10. Duurtransactie: een overeenkomst al dan niet op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Dvoot in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 12. Website: de website dvoot.com.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Noah van Klaveren handelend onder Dvoot

Frankenstraat 16a2

2582 SK Den Haag

T: 06 29111 776

E-mailadres: noah@dvoot.nl

KvK-nummer: 27278738

BTW-identificatienummer: NL 139600024B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst al dan niet op afstand tussen Dvoot en de consument waarop Dvoot deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Dvoot, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Voordat de overeenkomst al dan niet op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst al dan niet op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Dvoot zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch (per e-mail) zijn overeengekomen.
 7. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dvoot en de consument zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Dvoot gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dvoot niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de gedragscodes waaraan Dvoot zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren etc., van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Dvoot gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 3. Dvoot is niet gebonden aan zijn aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in zijn catalogi, mailings of op de website.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Dvoot daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dvoot niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Dvoot heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dvoot onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Dvoot passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Dvoot daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Dvoot kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dvoot op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Dvoot zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties, indien van toepassing en tenzij Dvoot deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

b. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Dvoot deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. Indien Dvoot zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Alle verbintenissen van Dvoot voortvloeiend uit een overeenkomst, betrekking hebbend op een dienst zijn inspanningsverbintenissen.
 3. Dvoot zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dvoot het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Indien door Dvoot of door Dvoot ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de consument of een door de consument aangewezen locatie, draagt de consument kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. De consument vrijwaart Dvoot voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de consument toerekenbaar is.

 

Artikel 6 – Cursussen en trainingen

6.1  Indien de overeenkomst eruit bestaat dat Dvoot een cursus en/of training aan de consument geeft, zijn in het bijzonder de bepalingen van dit artikel van toepassing.

6.2  Dvoot biedt geen medische dienstverlening. Dvoot kan dus ook niet beoordelen wat de gevolgen zijn van de overeenkomst voor de gezondheid van de consument.

6.3  Dvoot biedt geen alternatief voor het raadplegen van een arts en/of het volgen van een bepaalde medische behandeling.

6.4  Indien de cursus en/of training wordt gegeven in een door de consument te bepalen omgeving, draagt de consument er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Dvoot aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Indien dit niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, heeft Dvoot het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.

6.5  De gegevens en informatie die de consument aan Dvoot verstrekt, dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten. Dit betekent dat de consument Dvoot eerlijk dient in te lichten over zijn mentale en fysieke conditie, sportachtergrond, eventuele blessures, (aangeboren) afwijkingen, verkeerde houding, leefgewoontes, medicijngebruik en overige stressfactoren die van belang kunnen zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst. De consument draagt er zorg voor dat bij wijziging van de gegevens Dvoot daarvan direct op duidelijke wijze op de hoogte wordt gesteld. De verstrekte gegevens en informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter kennis worden gebracht, voor zover deze derden niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken worden.

6.6  De consument dient de training en/of cursus te staken bij griep, plotselinge duizeligheid of andere klachten van welke aard dan ook en indien nodig een arts te raadplegen.

6.7  De consument aanvaardt dat de tijdsplanning van de training en/of cursus kan worden gewijzigd indien omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Dvoot liggen, waaronder weersomstandigheden, zulks noodzakelijk maken.

6.8  Dvoot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook die verband houdt met het uitvoeren van een training en/of cursus.

 

 

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal Dvoot de consument hierover van tevoren inlichten.
7.3 In afwijking van lid 2 van dit artikel zal Dvoot geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Dvoot kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 9a – Herroepingsrecht bij levering van producten

9a.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

9a.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Dvoot retourneren, conform de door Dvoot verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

9b.1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

9b.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Dvoot bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 10 – Kosten  in geval van herroeping

10.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Dvoot dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

11.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Dvoot alleen worden uitgesloten indien Dvoot dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

11.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a)    die door Dvoot tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d)    die snel kunnen bederven of verouderen;

e)    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Dvoot geen invloed heeft;

f)     voor losse kranten en tijdschriften;

g)    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

11.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a)            betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b)            waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c)            betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 12 – De prijs

12.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.

12.2 In afwijking van het vorige lid kan Dvoot producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Dvoot geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

12.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

12.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Dvoot dit bedongen heeft en:

a)    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b)    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

12.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

12.6 De honorering zal geschieden overeenkomstig het geldende tarief van Dvoot, vermeerderd met kosten gemaakt door derden.

12.7 Wijzigingen in de tarieven worden door Dvoot minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de consument. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

 

Artikel 13 – Conformiteit en Garantie

13.1 Dvoot staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13.2 Een door Dvoot, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Dvoot jegens Dvoot kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 14 – Levering en uitvoering

14.1 Dvoot zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

14.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Dvoot kenbaar heeft gemaakt.

14.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

14.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Dvoot het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

14.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dvoot zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Dvoot.

14.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Dvoot, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14.7 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de consument zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de consument.

14.8 De door Dvoot opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

14.9 De door Dvoot opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.

14.10 In een geval dat enig door haar bevestigde termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Dvoot slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

14.11 Indien de consument meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

 

Artikel 15 – Duurtransacties

15.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

15.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 16 – Betaling

16.1 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

16.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

16.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dvoot te melden.

16.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft Dvoot behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

16.5 Indien een consument deelneemt aan een training en/of cursus en geen abonnement heeft, dan dient de betaling bij aanvang contant te geschieden.

16.6 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Dvoot aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

16.7 Indien de consument in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de consument in verzuim. De consument is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de consument na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Dvoot de vordering uit handen geven, in welk geval de consument naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

16.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Dvoot op de consument onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 17 – Annulering

17.1 Annulering van een voordracht of privé training en/of cursus door de consument is uitsluitend schriftelijk of elektronisch mogelijk.

17.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de consument in geval van annulering tot 5 dagen voor aanvang van een voordracht of privé training en/of cursus kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 5 dagen voor de aanvang van de voordracht of privé training en/of cursus kan Dvoot 50% van het overeengekomen factuurbedrag als annuleringskosten aan de consument in rekening brengen.

 

Artikel 18 – Ontbinding en opschorting
18.1. Dvoot is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Dvoot ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

18.2 Voorts is Dvoot bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Artikel 19 – Aansprakelijkheid
19.1 Dvoot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dvoot is uit gegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dvoot kenbaar behoorde te zijn.

19.2 In geen geval is Dvoot aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de consument het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft dan wel waarvoor het bedoeld is.

19.3 Dvoot is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

19.4 Indien Dvoot aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Dvoot in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
19.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dvoot of haar ondergeschikten.

 

Artikel 20 – Overmacht
20.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
20.2 Voor zover Dvoot ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dvoot gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De consument is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 21 – Geheimhouding
21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
21.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Dvoot gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Dvoot zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dvoot niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de consument niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 22 – Klachtenregeling en verjaring

22.1 Klachten over de door Dvoot verrichte werkzaamheden moeten door de consument uiterlijk binnen 2 maanden na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk aan Dvoot ter kennis zijn gebracht, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

22.2 De consument is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de consument een natuurlijk persoon is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen schriftelijk of electronisch gemeld worden bij:

Dvoot

Frankenstraat 16a2

2582 SK Den Haag

e-mail: noah@dvoot.nl

22.3 Alle aansprakelijkheid jegens Dvoot die niet binnen 2 jaren na hun ontstaan schriftelijk bij Dvoot zijn ingediend, vervallen wegens verjaring.

22.4 Bij Dvoot ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dvoot binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 23 – Intellectuele eigendom
23.1 Alle door Dvoot verstrekte stukken, zoals modellen, teksten, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de consument en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dvoot worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
23.2 Dvoot behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

23.3 Het is zonder voorafgaande toestemming van Dvoot niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een voordracht, training en/of cursus.

 

Artikel 24 – Monsters en modellen
Is aan de consument een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 25 – Slotbepalingen

25.1 Dvoot behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Dvoot zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

25.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
25.3 Op elke overeenkomst tussen Dvoot en de consument is Nederlands recht van toepassing.